Ťažké kovy a radiácia

Zlepšenie zdravotného stavu pomocou bezpečnej detoxikácie ťažkých kovov a rádioaktívnych izotopov.
Jedna z ďalších dôležitých výhod modifikovaného citrusového pektínu je fakt, že dokáže na seba viazať a odstraňovať z organizmu ťažké kovy a toxíny.

Ťažké kovy a toxíny sú tichým, ale závažným zdravotným rizikom. Je poľutovaniahodné, že s toxínmi sa stretávame na dennej báze: ortuť v amalgámových zubných výplniach, v rybách a morských plodoch, olovo v potravinách, starých farbách a vodovodných potrubiach a ďalšie množstvo iných ťažkých kovov, ktoré sa vyskytujú v ovzduší, vode, pôde a potravinovom reťazci. Aj pri tej najlepšej snahe je priam nemožné vyhnúť sa kontaktu s niektorými z týchto nástrah a aj malé množstvo týchto škodlivých látok sa môže v tele nahromadiť a tak prispieť k rozvoju vážnych chronických chorôb.

Toxicita  ťažkých kovov môže byť pozorovaná všade – od chronickej bolesti a vysokého krvného tlaku až po množstvo neurodegeneratívnych ochorení, ale najviac rakoviny. A to tým, že kovy narúšajú základnú bunkovú komunikáciu , mutujú DNA, oslabujú imunitný systém a narúšajú viaceré kľúčové biologické funkcie. Aj keby bol Váš príjem ťažkých kovov minimálny, tieto kovy majú schopnosť pomalého a postupného ukladania sa v kostiach a mäkkom tkanive, čím vedú neskôr k veľmi závažným zdravotným ťažkostiam.

Ak vezmeme do úvahy tieto škodlivé vplyvy, je odstraňovanie toxických ťažkých kovov z organizmu vo vzťahu k znižovaniu zdravotných rizík nevyhnutné. Práve preto objav vlastností MCP odvádzať ťažké kovy z organizmu predstavuje veľmi pozitívny vývoj v tzv. chelácii a detoxikačnej liečbe. Opäť, jeho jedinečná molekulárna štruktúra poskytuje možnosť odstránenia týchto toxínov bez odstránenia dôležitých minerálov, čo ostaným detoxikačným prípravkom chýba.

MCP A “BOX NA VAJÍČKA”

Modifikovaný citrusový pektín patrí do špecifickej kategórie polysacharidov známych ako polyuronidy. Štúdie o polyuronidoch demonštrujú, že vedia z organizmu odstrániť ťažké kovy a toxíny.
Vo forme roztoku sa negatívne nabité vláknité reťazce zhlukujú, aby vytvorili puzdro a formujú tak útvar, ktorý nazývame BOX NA VAJÍČKA. Ťažké kovy majú silný pozitívny náboj a sú priťahované týmito vláknitými reťazcami, čo následne spôsobuje ich viazanosť na tieto puzdrá. Po určitej dobe tento proces dokáže stimulovať dôkladnejšie uvoľňovanie sa ťažkých kovov a toxínov z hĺbky mäkkého tkaniva.
Po príchode ťažkých kovov do kontaktu s BOXOM NA VAJÍČKA sa tieto naviažu a uzamknú v týchto puzdrách a umožňujú tak ich bezpečné odvádzanie z tela von.

PEKTÍN PRVÝ KRÁT POUŽITÝ V ČERNOBYLE

Správy o neuveriteľnej schopnosti Pektínu odstraňovať ťažké kovy z organizmu sa prvý krát objavili počas snáh minimalizovať zdrvujúce následky Černobylskej katastrofy u miestneho obyvateľstva. U množstva prípadov sa pektín ukázal ako silný protiliek na toxickú radiáciu a to svojou schopnosťou naviazať rádioaktívne častice v tráviacom trakte a následne ich takto bezpečne odstrániť z organizmu. Keď radiácia postúpila do potravinového reťazca, tak sa u detí, ktoré dostali stravu obsahujúcu pektín spozoroval výrazne menší výskyt rakoviny štítnej žľazy než v oblastiach, ktoré nemali stravu bohatú na pektín.

Dr. Isaac Eliaz, zaujatý rokmi výskumu, ktorý nasledoval pri odstraňovaní následkov tejto katastrofy takouto nevšednou prirodzenou metódou viedol v spolupráci s vedcami Ministerstva Pôdohospodárstva USA (USDA) pilotnú štúdiu o schopnosti modifikovaného citrusového pektínu viazať a odstraňovať ťažké kovy z organizmu. Nielenže boli výsledky pôsobivé, ale preukázali že chelácia prostredníctvom MCP nenarušuje prirodzenú minerálnu rovnováhu a nemá žiadne nežiaduce vedľajšie účinky.

Klinické štúdie o MCP a toxicita ťažkých kovov

Po publikácií tohto výskumu s USDA Dr. Eliaz vydal prípadovú štúdiu o 5 pacientoch z jeho kliniky Amitabha Medical Clinic a Healing Center v Sebastopole v Kalifornii. Toto bola prvá štúdia svojho druhu s použitím MCP, ktorá preukázala vzťah medzi odstránením ťažkých kovov z organizmu a následným znížením širokého spektra klinických príznakov. Nielenže u všetkých 5 pacientov boli spozorované znížené hodnoty ťažkých kovov  v priemere o úžasných 74%, ale klinické príznaky pacientov počnúc od zvýšenej hodnoty PSE až po astmu, syndróm dráždivého čreva (IBS), únavy a depresie sa výrazne zlepšili ako sa hodnota ťažkých kovov postupne časom z tela znižovala. Navyše u pacientov neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky. Tieto utvrdzujúce klinické dôkazy poukázali na dôležitú pravdu – že ťažké kovy sú dôležitým a smrteľným faktorom prispievajúcim k širokému spektru vážnych zdravotných ťažkostí.

V roku 2008 bola publikovaná štúdia v odbornom časopise Alternative Therapies in Health and Medecine demonštrujúca efektivitu užívania modifikovaného citrusového pektínu ako protilieku na akútnu otravu olovom u hospitalizovaných detí v Číne. Všetky tieto deti pochádzali z rovnakej dediny neďaleko továrne na výrobu batérií. Ich otrava vyústila až do ich hospitalizácie s preukázateľným množstvom olova v krvi, ktoré im spôsobovalo zdravotné problémy.

Štúdia sledovala ich liečbu podávaním 5 gramov MCP 3 krát denne po dobu niekoľkých týždňov a monitorovala prítomnosť olova v krvi a moči. Testy ukázali, že prítomnosť olova sa výrazne znížila a že olovo bolo odvádzané z organizmu močom. Všetky deti v tejto štúdií preukázali výrazne zlepšenie zdravotného stavu a ich prepustenie bolo možné už po 3 týždňoch hospitalizácie. Vďaka tejto štúdií sa následne továreň na výrob batérií v danej dedine zatvorila.